ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ ហ្វីលីពីនប្រកាសឱនភាពពាណិជ្ជកម្មចំនួន ៤,៦ពាន់លានដុល្លារក្នុងខែធ្នូ

ហ្វីលីពីនប្រកាសឱនភាពពាណិជ្ជកម្មចំនួន ៤,៦ពាន់លានដុល្លារក្នុងខែធ្នូ

ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា ប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រកាសពីឱនភាពពាណិជ្ជកម្មចំនួន ៤,៦ពាន់​លាន​ដុល្លារសម្រាប់ខែធ្នូ ដែលជាគម្លាតពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតក្នុងរយៈពេលបីខែ។

ដែលនោះបាននាំមានឱនភាពពាណិជ្ជកម្មពេញមួយឆ្នាំរហូតដល់ទៅ ៥៨.៣ ពាន់លានដុល្លារ បើធៀបនឹងគម្លាតឆ្នាំ២០២១ ដែលមាន ៤២,២ ពាន់លានដុល្លារ។​

បើយោងតាមអាជ្ញាធរស្ថិតិហ្វីលីពីនបាននិយាយថា ការនាំចូលក្នុងខែធ្នូបានធ្លាក់ចុះ ៩,9 ភាគរយមកត្រឹម ១០,៣ ពាន់លានដុល្លារធៀបនឹងឆ្នាំមុន ដែលជាការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីខែមករា ឆ្នាំ២០២១ មក។ ហើយការ​នាំ​ចេញ​បាន​ធ្លាក់​ចុះ ៩,៧ ភាគរយ​មក​នៅ​ត្រឹម ៥,៧ ពាន់​លាន​ដុល្លារ ដែល​ជា​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​ខ្លាំង​បំផុត​ចាប់​តាំង​ពី​ខែ​សីហា ឆ្នាំ ២០២០៕