ណែនាំឲ្យស្គាល់ តារាស្រីទាំង ១០ រូប មានតម្លៃខ្លួនថ្លៃបំផុត ប្រចាំឆ្នាំ២០២១

ខាងក្រោមនេះគឺជាឈ្មោះតារាស្រីទាំង ១០ រូប ដែលមានតម្លៃខ្លួនថ្លៃបំផុតលើពិភពលោក ប្រចាំឆ្នាំ២០២១៖

1. Sofia Vergara មានតម្លៃខ្លួន ៤៣ លានដុល្លារ

2. Angelina Jolie មានតម្លៃខ្លួន ៣៥,៥ លានដុល្លារ

3. Gal Gadot មានតម្លៃខ្លួន ៣១,៥ លានដុល្លារ

4. Melissa McCarthy មានតម្លៃខ្លួន ២៥ លានដុល្លារ

5. Meryl Streep មានតម្លៃខ្លួន ២៤ លានដុល្លារ

6. Emily Blunt មានតម្លៃខ្លួន ២២,៥ លានដុល្លារ

7. Nicole Kidman មានតម្លៃខ្លួន ២២ លានដុល្លារ

8. Ellen Pompeo មានតម្លៃខ្លួន ១៩ លានដុល្លារ

9. Elisabeth Moss មានតម្លៃខ្លួន ១៦ លានដុល្លារ

10. Viola Davis មានតម្លៃខ្លួន ១៥,៥ លានដុល្លារ