ធនាគារ ព្រីនស៍ ម.ក បានដាក់ទុនវិនិយោគបន្ថែមចំនួន 35លានដុល្លារ សរុបចំនួន 50លានដុល្លារ លើសញ្ញាបណ្ណមានបុគ្គលធានារបស់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតេជោ (TIA)

ប្រភព៖ ធនាគារ ព្រីនស៍ ម.ក

[ក្នុងស្រុក] ធនាគារ ព្រីនស៍ ម.ក បានដាក់ទុនវិនិយោគបន្ថែមចំនួន 35លានដុល្លារ សរុបចំនួន 50លានដុល្លារ លើសញ្ញាបណ្ណមានបុគ្គលធានារបស់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតេជោ (TIA)។ កិច្ចព្រមព្រៀងការវិនិយោគបន្ថែមលើសញ្ញាបណ្ណមានបុគ្គលធានានេះ ត្រូវបានចុះ ហត្ថលេខាដោយ លោក ហ៊ន់ សុរចនា ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងអភិបាលគ្រប់គ្រងនៃធនាគារ ព្រីនស៍ និងលោក វ៉ាន់ ឆារស៍ នាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុនCAIC ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមជាសាក្សីពីសំណាក អ្នកឧកញ៉ា បណ្ឌិត ពុង ឃាវសែ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន OCIC & ក្រុមហ៊ុន CAIC និងអ្នកឧកញ៉ា ចេន ហ្ស៊ី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារ ព្រីនស៍។
នៅធនាគារ ព្រីនស៍ យើងមិនត្រឹមតែខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមដើម្បីនាំយកផលិតផល និងសេវាកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែប្រសើរឡើងដល់ អតិថិជនរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែដើម្បីគាំទ្រដល់សេដ្ឋកិច្ច និងប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងមូល។

ប្រភព៖ ធនាគារ ព្រីនស៍ ម.ក
ប្រភព៖ ធនាគារ ព្រីនស៍ ម.ក

អត្ថបទទាំងស្រុងពី៖ ធនាគារ ព្រីនស៍ ម.ក 

***** សម្រាប់ពាក្យ សញ្ញាបណ្ណមានបុគ្គលធានា (Guaranteed Bond) សំដៅដល់សញ្ញាបណ្ណដែលផ្ដល់ការធានាថាការប្រាក់ និងប្រាក់ដើមនឹងត្រូវបានទូទាត់សងដោយភាគីទីបី ដែលជានីតិបុគ្គល ករណីដែលបុគ្គលបោះផ្សាយមិនមានលទ្ធភាពសងបំណុល (Default) ដោយមូលហេតុដូចជា
អសាធនភាព ឬក្ស័យធន។