សៀវភៅទាំង ១៥ក្បាល ល្អបំផុតសម្រាប់បង្រៀនក្មេងពីលុយ

អតីតទស្សនវិទូអាមេរិក លោក Thomas Jefferson ធ្លាប់បាននិយាយថា “កុំចំណាយលុយ មុនពេលចេះរកលុយ”។ វាគឺជាមេរៀនដ៏មានតម្លៃមួយ ដែលមនុស្សពេញវ័យមួយចំនួននៅតែរៀនពីវា ហើយវាក៏ជាមេរៀនដ៏ល្អសម្រាប់បង្រៀនក្មេងដែរ។

ក្មេង គឺប្រៀបដូចជាអេប៉ុងអីចឹង។ ពួកគេអាចស្រូបយកព័ត៌មានបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងយ៉ាងងាយស្រួល។ ស្របពេលដែលអ្នកកំពុងប្រៀនពួកគេឲ្យចេះអាន និងសរសេរ អ្នកក៏ត្រូវការបង្រៀនពួកគេអំពីលុយដែរ។ ដូច្នេះអ្នកគួរតែចាប់ផ្តើមបង្រៀនពួកគេអំពីលុយ ជាជាងបង្រៀនពួកគេឲ្យចេះលេងហ្គេមនៅលើទូរសព្ទ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាសៀវភៅទាំង ១៥ក្បាល ដែលល្អបំផុតសម្រាប់បង្រៀនក្មេងអំពីលុយ៖

១) Bunny Money, by Rosemary Wells

២) The Go-Around Dollar by Barbara Johnston Adams

៣) Make Your Kid A Money Genius (Even If You’re Not): A Parents’ Guide for Kids 3 to 23, by Beth Kobliner

៤) Ultimate Kids’ Money Book by Neale S. Godfrey

៥) The MoneySmart Family System, By Steve and Annette Economides

៦) Show Me the Money: Big Questions About Finance, by Alvin Hall

៧) Get a Financial Life, by Beth Kobliner

៨) The Kids’ Money Book: Earning, Saving, Spending, Investing, Donating – By Jamie Kyle McGillian

៩) Rock, Brock, And the Savings Shock, By Sheila Bair and Barry Gott

១០) Growing Money: A Complete Investing Guide for Kids, by Gail Karlitz and Debbie Honig

១១) Finance 101 for Kids: Money Lessons Children Cannot Afford to Miss, by Walter Andal

១២) If You Made a Million, by David Schwartz and Steven Kellogg

១៣) National Geographic Kids Everything Money: A Wealth of Facts, Photos, and Fun! by Kathy Furgang

១៤) How to Turn $100 into $1,000,000: Earn! Save! Invest! by James McKenna, Jeannine Glista, and Matt Fontaine

១៥) Smart Money Smart Kids, By Dave Ramsey and Rachel Cruze