ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្ស Amazon នឹងបង្កើតការងារ ២០០កន្លែងទៀត ក្នុងការិយាល័យថ្មីនៅសិង្ហបុរី

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្ស Amazon គ្រោងនឹងពង្រីកកម្លាំងការងារក្នុងស្រុករបស់ខ្លួន ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី ខណៈដែលខ្លួនមានបំណងបន្ថែមការងារជាង ២០០កន្លែង ជាមួយនឹងការិយាល័យថ្មីនៅ Asia Square។

យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រុមហ៊ុនខាងលើបានឲ្យដឹងថា “ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងពង្រីកកម្លាំងការងារក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនទូទាំងអាជីវកម្មអ្នកប្រើប្រាស់ និងសាជីវកម្ម ជាមួយនឹងការបើកការងារជាង ១១០ កន្លែង ដែលបច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី”។

Amazon ក៏មានបំណងបន្ថែមការងារថ្មីជាង ២០០កន្លែង ដល់នាយកដ្ឋានទាំងនេះក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី ត្រឹមចុងឆ្នាំ ២០២២ ដើម្បីពង្រីកការផ្តល់ជូនរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេស ក៏ដូចជារួមបញ្ចូលការគាំទ្របន្ថែមទៀតសម្រាប់អាជីវកម្មក្នុងស្រុក ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកសកលលោក។

ក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថា ខ្លួនបានបង្កើតការងារផ្ទាល់ជាង ១ ០០០ កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៩ ហើយមានបុគ្គលិកពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង ប្រហែល ២ ០០០ នាក់មកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ន។

ការិយាល័យថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ Asia Square ក្នុង Marina Bay នឹងផ្ទុកបុគ្គលិករហូតដល់ ៧០០ នាក់ពីផ្នែកអាជីវកម្ម និងមុខងារសាជីវកម្មរបស់ខ្លួន៕