អ្នកដែលមានចំនួនអ្នក Follower ច្រើនជាងគេនៅលើ Instagram ទាំង ១០រូប

កាលពីអត្ថបទមុនក្រុមការងារ ខេមបូ ពាណិជ្ជ បានធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួចមកហើយនៅចំនួនអ្នកដែលមានចំនួន Follower ច្រើនជាងគេនៅលើ TikTok (ចុចទីនេះដើម្បីអាន) ជាថ្មីម្តងទៀត ថ្ងៃនេះដែរក្រុមការងារ ខេមបូ ពាណិជ្ជ នឹងលើកយកនូវបុគ្គលទាំង ១០រូបដែលមានអ្នក Follower ច្រើនជាងគេនៅលើ Instagram ដូច្នេះនេះខាងក្រោមនេះគឺជាអ្នកដែលមានFollower ច្រើនជាងគេនៅលើ Instagram៖

១. Instagram មានអ្នក Follower ចំនួន ៤២១ ៩៨៥ ៩២២នាក់​

២. Cristiano Ronaldo មានអ្នក Follower ចំនួន ៣៤២ ៤២២ ៨៧៧នាក់​

៣. Therock មានអ្នក Follower ចំនួន ២៦៩ ០០៨ ៦៦៥នាក់​

៤. Kylie Jenner មានអ្នក Follower ចំនួន ២៦៧ ៣៦២ ៧៨៩នាក់​

៥. Arina Grande មានអ្នក Follower ចំនួន ២៦៥ ៩៤៦ ០៣៧នាក់​

៦. Leo Messi មានអ្នក Follower ចំនួន ២៦៤ ០០៤ ៤១៨នាក់​

៧. Selena Gomez មានអ្នក Follower ចំនួន ២៦១ ៧៧៣ ៩៣៤នាក់​

៨. Kim Kardashian West មានអ្នក Follower ចំនួន២៥២ ៩៧៩ ២០៤នាក់​

៩. Beyoncé មានអ្នក Follower ចំនួន ២០៧ ១៥៧ ៥៥៤នាក់​

១០. Justin Bieber មានអ្នក Follower ចំនួន ១៩៥ ៤៥៤ ៦៥២នាក់​ ៕