ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ ក្នុងត្រីមាសដំបូង លុយចំណេញរបស់ Toyota ធ្លាក់ចុះ៤២%

ក្នុងត្រីមាសដំបូង លុយចំណេញរបស់ Toyota ធ្លាក់ចុះ៤២%

ក្រុមហ៊ុន Toyota បានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនបានថយចុះ ៤២% នៅក្នុងត្រីមាសដំបូងនៃ​វដ្ដអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដែលបញ្ចប់ត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ដែលលទ្ធផលនេះបានធ្វើ​ឲ្យអ្នក​វិភាគភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង និងបានធ្វើ​ឲ្យ​តម្លៃ​ហ៊ុន​របស់ Toyota ថយចុះផងដែរ។

ក្នុងរយៈពេលបីខែ Toyota អាចស្វែងរកប្រាក់ចំណេញបានត្រឹមប្រមាណ ៤,៣៥ពាន់​លាន​ដុល្លារ ធៀបនឹង​ប្រាក់​ចំណេញ​ប្រមាណ ៧,៥​ពាន់​លាន​ដុល្លារ ដែលរកបានក្នុងពេលដូចគ្នាកាលពី​ឆ្នាំកន្លងទៅ។ អ្នក​វិភាគ​បាន​រំពឹង​ពីការធ្លាក់ចុះ​នៃប្រាក់​ចំណេញនេះ ប៉ុន្តែរំពឹងថាធ្លាក់ចុះ ១៥% ប៉ុណ្ណោះ។

គួរដឹងថា Toyota បានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានៃការផលិតដែលធ្វើឲ្យមិនអាចផលិតរថយន្តបានតាមចំនួនដែលចង់បាន។ Toyota បាន​ប្រកាស​ចំនួនបីលើកនៅ​ក្នុងត្រីមាសទីមួយនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនអំពីការកាត់បន្ថយការផលិតលើពិភពលោក ដែលជា​លទ្ធផល​នាំ​ឲ្យ​ការផលិតមានការថយចុះ ១០%។

យ៉ាងណា សម្រាប់វដ្ដអាជីវកម្មប្រចាំ​ឆ្នាំ​ដែលបិទបញ្ចប់នៅ​ថ្ងៃទី​៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ Toyota នៅតែ​ប្រកាន់ខ្ជាប់​ការ​ព្យាករណ៍​ដំបូងអំពីប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួន និងបាននិយាយអំពីផែនការផលិតរថយន្តឲ្យបាន ៩,៧លាន​គ្រឿង ជាមួយ​ការរំពឹងអំពីកំណើននៃ​ការ​លក់​ជាមួយ​រថយន្តថ្មីៗ៕