មកស្គាល់អ្នកមានបំផុតទាំង១០ នៅថៃ មានលុយខ្ទង់ពាន់លានដុល្លារ

បើយោងតាមគេហទំព័រ Forbes បុគ្គលទាំង ១០ រូបខាងក្រោមនេះ គឺជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុត នៅក្នុងប្រទេសថៃ នៅក្នុងឆ្នាំ២០២០នេះ។

១) បងប្អូន Chearavanont រកស៊ីផ្នែកអាហារ មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២៧,៣ ពាន់លានដុល្លារ

២) លោក Chalerm Yoovidhya រកស៊ីផ្នែកភេសជ្ជៈ មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២០,២ ពាន់លានដុល្លារ

៣) លោក Charoen Sirivadhanabhakdi រកស៊ីផ្នែកគ្រឿងស្រវឹង និងអចលនទ្រព្យ មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១០,៥ ពាន់លានដុល្លារ

៤) គ្រួសារ Chirathivat រកស៊ីផ្នែកលក់ទំនិញរាយ មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៩,៥ ពាន់លានដុល្លារ

៥) លោក Sarath Ratanavadi រកស៊ីផ្នែកភេសជ្ជៈ មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៦,៨ ពាន់លានដុល្លារ

៦) លោក Aiyawatt Srivaddhanaprabha រកស៊ីផ្នែកទិញទំនិញ មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៣,៨ ពាន់លានដុល្លារ

៧) លោក Prachak Tangkaravakoon រកស៊ីផ្នែកថ្នាំលាប មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៣,១ ពាន់លានដុល្លារ

៨) គ្រួសារ Osathanugrah រកស៊ីផ្នែកភេសជ្ជៈ មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៣ ពាន់លានដុល្លារ

៩) លោក Vanich Chaiyawan រកស៊ីផ្នែកធានារ៉ាប់រង និងភេសជ្ជៈ មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២,៨ ពាន់លានដុល្លារ

១០) លោក Chuchat Petaumpai និង លោកស្រី Daonapa Petampai រកស៊ីផ្នែកប្រាក់កម្ចីទិញម៉ូតូ មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២,៦៥ ពាន់លានដុល្លារ